سخن روز /
تاریخچه وسیر تکاملی تعاون


تاریخچه و سیر تکاملی تعاون
تعاونیها درایران پیشینه ای درحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظوره عام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی درسال 1341 درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت. درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجب گردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیس گردد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 با ماهیت شرکت سهامی دولتی ( 77.2 درصد سهم دولت و 22.8 درصد سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی) و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال1348 به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید.
با توجه به مفاد ومواد اساسنامه قانونی این سازمان ، وظیفه توسعه روستایی وبخش کشاورزی از طریق تعاونیها و تشکلها بر عهده این سازمان قرار گرفته است.

هدف و وظایف اساسی سازمان تعاون روستایی ایران
    
2   هدف و وظایف اساسی
    
3   وظایف شعب

الف – هدف
تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها
ب – وظایف اساسی
1.  آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی به روستاییان
2. تعلیم و تدریس مواد مربوط به تعاون روستایی در دوره های آموزش و یا در سایر دوره هاییکه از سازمان باین منظور دعوت میشود .
3. توسعه شبکه تعاونی در روستاها
4. ارشاد و راهنمایی و رهبری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی
5. تعلیم و تربیت کارمند برای سرپرستی و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و انجام سایر فعالیتهای سازمان .
6. تعلیم و تربیت مدیران و کارمندان اختصاصی مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی
7. تشکیل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی بمنظور تعلیم کارمندان سازمان و مدیران و کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات تخصصی مورد نیاز آنها.
8. حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی
9. جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستائیان از طیق شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب یا فروشگاههای اختصاصی .
10.جمع اوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب یا فروشگاه های اختصاصی
11.تبدیل و طبقه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی
12.حمل ونقل محصولات کشاورزی و مایحتاج روستائیان عضو شرکتهای تعاونی رستایی و کشاورزی و اتحادیه ها بوسیله سازمان یا با عقد قرار داد .
13. تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین آلات و لوازم حرفه ای مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها .
14. تهیه و تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتها ی تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها .
15. ایجاد و اداره تاسیسات لازم برای نگاهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایرآن.
16.احداث ساختمان و تاسیسات مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار – سردخانه – فروشگاه – کارخانه – کارگاه دفترکار و نظایرآن .
17. ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقه ای و مرکزی ماشین الات کشاورزی 
18. ایجاد یا کمک به احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار موردنیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی
19.تشکیل نمایشگاهها بمنظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و احادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها و یاشرکت در این قبیل نمایشگاههای داخلی و خارجی .
20. انجام خدمات فنی و مشورتی بمنظور تهیه و اجرای طرحهای تولیدی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی .
21.انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی ، عقد قرار دادها ، خدمات حقوقی و نظایر آن
22.تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فرش کالاهای تولیدی سازمان و اتحادیه های و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها .
23.فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرار داد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با موسسات بیمه بمنظور انجام خدمات بیمه بنفع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها .
24.دفاع از منافع صنفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی .
25.نظارت و راهنمایی و مراقبت در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی و کشاورزی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی .
26.ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سایر سازمانهای بین المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات مربوط .
27.مشارکت در سمینارها و کنفرانسهای خارج از کشور و تشکیل دوره های مشابه بین المللی در ایران
28. ایجاد ارتباط با سایر انواع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی
29. ترتیب مسابقات و اعطای جوائز به مدیران و اعضاء ممتاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.
30. افتتاح حسابجاری نزد بانکها .
31. تعیین مشخصات و شرایط وام و اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی از قبیل مبلغ - مدت و موقع پرداخت وام و همچنین تمدید و تجدید و تضمین و نظایر آن در موارد لزوم و توصیه و معرفی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مذکور در هر مورد برای دریافت وام و اعتبار به بانک کشاورزی ایران و سایر بانکها .
32. تحصیل اعتبار و وام نقدی و جنسی ا ز بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی برای انجام وظایف و عملیات سازمان .
33. سایر موارد پیش بینی شده در اساسنامه سازمان .

 فعالیت های حقوقی
1 - رسیدگی به مسائل حقوقی شرکتها واتحادیه های تابعه دراستان .
2 - نظارت بر تشکیل مجامع شرکتهای تعاونی وکشاورزی درسطح استان .
3 - تهیه وتنظیم قراردادها .
4- انجام امورات محوله از طرف سازمان تعاون روستائی استان .
5 - پاسخ به نامه های ارجاعی مربوطه


فعالیت های اداره بازرگانی

شبکه تعاون روستائی استان باهماهنگی اداره بازرگانی درامر خرید محصولات کشاورزی تضمینی ، توزیع ارزاق عمومی کالابرگی ، توزیع آرد یارانه أی ، فعالیت های توزیع سوخت از طریق عاملیت های فروش مواد نفتی در روستاها ، همچنین توزیع انواع کالاهای مصرفی وخرید وفروش انواع محصولات غیر تضمینی .


فعالیت های اداره خدمات فنی وکشاورزی

با توجه به اینکه استان اردبیل ازنظر کشاورزی وتنوع کشت وسطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی یکی ازقطب های مهم کشاورزی کشور محسوب می شود لذا تامین نهاده های کشاورزی ، ارائه خدمات ماشینی وتهیه طرحهای توجیهی از الویت ویژه أی برخورد دار است . از آنجائیکه شبکه تعاونی های روستائی کشور همواره سعی نموده تا با ارائه خدمات بهتر وموثر تر گامــی درجهت اعتلا وپویائی سطح کمی وکیفی تولیدات کشاورزی ودامی و افزایش درآمد ملی کشور بردارد ، لذا تقویت تعاونی ها از لحاظ ارائه خدمات فنی وکشاورزی هدف اصلی این اداره میباشد درهمین راستا شبکه تعاونی های روستائی وکشاورزی باهدایت ونظارت فنی وکشاورزی استان ،فعالیتهای درزمینه تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی خصوصا" انواع کودهای شیمیایی وسموم دفع آفات نباتی ، همچین مدیریت واحدهای تولیدی تحت پوشش وارائه خدمات کشاورزی واجرای طرحهای عمرانی را برعهده دارد


 فعالیتهای واحد اعتباری شبکه تعاون روستائی


اهم فعالیتهای این واحد عبارتند از:
1) توزیع تسهیلات تخصیصی از محل اعتبارات تبصره 3 قانون بودجه باعضای شرکتهای تعاونی روستائی جهت تامین قسمتی از هزینه های عملیات زراعی و دامی.
2)توزیع تسهیلات تخصیصی از محل اعتبارات تبصره 3 قانون بودجه و منابع داخلی بانک کشاورزی باتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی جهت تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و دامی

فعالیتهای اداره حسابرسی
1-حسابرسی و رسیدگی به تــــرازنامه و تهیه سود و زیان اتحادیه شرکت تعاونی روستائی تابعه استان و اتحادیه استان
2-حسابرسی و رسیدگی به تــــرازنامه و تهیه سود و زیان شرکت های تعاونی روستائی  و شرکت های تعاونی کشاورزی وشرکت های تعاونی روستائی زنان
3-حسابرسی و رسیدگی به تــــرازنامه و تهیه سود و زیان اتحادیه های شرکتهای تعاونی کشاورزی
4-رسیدگی به صورتحسابهـای خرید و فروش کالاو محصولات کشاورزی
5-تعیین موارد قصور یا تخلف مدیران عامل ، فروشندگان ، ارکان اداری ، شرکتهای تعاونی روستائی .
6- انطباق امــور با قـــوانین و مقــررات .
7-کنترل وضعیت خــرید گنــدم و بهـاء گندم پـــرداختی به کشاورزان و رسیـدگی به حسابـها و تعیین حسابهـــای هزینه هـای تبعــی گنــدم .
8- تشکیل جلسـات کمیته کنترل و نـظارت استــان و رسیــدگی به مســائل و مشکلات واحــــدهای تحت پوشش.
 
تاریخ به روز رسانی:
2018/08/19
تاریخ به روز رسانی:
2018/11/15
تعداد بازدید:
773
Powered by DorsaPortal