سخن روز /
مدیر کل دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها خبر داد: تفاهم نامه همکاری سه جانبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور و مؤسسه مردم نهاد حامیان اشتغال وکارآفرینی نت جهت
1400/02/11

مدیر کل دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها خبر داد:
تفاهم نامه همکاری سه جانبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور و مؤسسه مردم نهاد حامیان اشتغال وکارآفرینی نت جهت

تفاهم نامه همکاری سه جانبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور و مؤسسه مردم نهاد حامیان اشتغال وکارآفرینی نت جهت توسعه اشتغال در تعاونیهای روستایی زنان به امضاء رسید.

✅به گزارش پات، دکتر بیژن جهان پناه مدیر کل دفتر توسعه تعاونیها در این زمینه گفت: در راستای گسترش تعامل وهمکاری های مشترک با مؤسسات مردم نهاد وبا هدف ارتقاء خدمات وزیرساخت های توسعه واشتغال در مناطق روستایی و محروم در عرصه های مختلف اقتصادی، توسعه فضای کسب وکار وایجاد اشتغال پایدار در سطح شبکه تعاونی ها واتحادیه های تحت پوشش سازمان، و برگزاری نشست های کارشناسی با سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال وکارآفرینی نت با مدیریت دکتر فدایی، تفاهم نامه سه جانبه مابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحـادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سـبک کشور ومؤسـسه حامیان اشـتغال وکارآفرینی نت در تاریـخ 8/2/1400 به امضاء نهایی رسید.

⬅️وی در ادامه اضافه کرد: این تفاهم نامه با هدف بهره گیری مطلوب از ظرفیت های قانونی وجایگاه حقوقی شبکه تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی زنان وجهت دهی و راهبری فعالیت های اقتصادی آنان به سمت اشتغال پایدار و کارآفرینی منعقد شد.

⬅️مدیر کل دفتر توسعه تعاونیها همچنین اعلام کرد: با عنایت به ظرفیت های شناخته شده در حوزه تعاونی های روستایی زنان به عنوان بستر مناسب در امر توسعه اشتغال وکارآفرینی و با هدف بهره گیری از ظرفیتهای بالفعل آنان در زمینه صنایع تبدیلی وفرآوری محصولات کشاورزی و دامی و ارزیابی پیشینه کسب وکارهای کوچک و خانگی که در این تعاونی هادر حال انجام است ، برنامه همکاری های سه جانبه مدنظر می باشد.

⬅️ وی افزود: در این خصوص هدف اصلی ایجاد شبکه راهبرد نوآوری درحوزه های تولید محصولات کشاورزی ودامی، صنایع تبدیلی وصنایع جانبی وراه اندازی سیستم نوین فروش محصولات وخدمات می باشد که با مدیریت و سرمایه گذاری در توانمندسازی نیروی کار وایجاد فرصت همکاری کارآفرینان این عرصه قابل تحقق خواهد بود.

⬅️جهان پناه در پایان اظار داشت: بر اساس مفاد این تفاهم نامه وتوافقات صورت گرفته اولین اقدامات در حوزه صـنایع فرآوری وحلاجی پشم در دسـتورکار طرفین قرار می گیرد و سازمـان مرکزی بـا معرفی تعـاونی های متقاضـی وبا همکاری اتحادیه مربوطه نسـبت به شـناسایی نیاز شـرکتها در این صنایع اقدام نموده و در ادامه کار، طراحی و ساخت دستگاههای موردنیاز، خرید و بازاریابی محصولات تولیدی تعاونی ها بر اساس شاخص کیفی تعریف شده، در قالب قرارداد مسـتقل توسط مؤسسه صورت خواهد گرفت.
تعداد مشاهده خبر32 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_ardebilmain_block2077
Powered by DorsaPortal