مناقصه عمومی امور نقلیه حمل و نقل شهری و بین شهری
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور نقلیه (حمل و نقل شهری و بین شهری) مجموعه های تحت پوشش خود را به شرکتهای واجد شرایط مطابق با شرایط و موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه ، قانون برگزاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی به شرکتهایی واجد شرایط به مناسبت ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرس WWW.CORC.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مناقصه درج شده در سیستم مزبور به شماره 2099001151000003 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشد ، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تحویل و رسید دریافت نمایند .

روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
1399/05/16
Powered by DorsaPortal